Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie i dokumenty
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Konkursy

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym ogłasza XI edycję gminnego konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy
„Najpiękniejsza ilustracja książkowa”

Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych.
Konkurs trwał będzie w okresie: od 13 kwietnia 2017r. do 4 maja 2017r.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A-3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej) i mają ukazywać motyw z dowolnie przeczytanej książki.

Do każdej pracy na jej odwrocie należy dołączyć informację zawierającą:
• autora i tytuł prezentowanej książki
• nazwisko i imię autora pracy konkursowej
• klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna

Do oceny będą brane pod uwagę tylko prace indywidualne, pomysłowe, starannie wykonane i oryginalne. Ocena nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasy I-III
• klasy IV-VI

Osobno ocenione zostaną prace klasy „0”.

Prace można przekazywać do 4 maja 2017 roku, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie N. lub Filii Bibliotecznych w Jaślanach, Maliniu, Ławnicy i Sarnowie. Powołana Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyzna nagrody rzeczowe nagrodzonym oraz wyróżnionym.

W Tygodniu Bibliotek., w czytelni GBP będzie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród o czym poinformujemy szkoły telefonicznie, po ocenie komisji konkursowej.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU

„Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”


1. Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Parafię Rzymskokatolicką w Tuszowie Narodowym.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego i spoza województwa.
3. Tematyka utworów musi mieć związek z nurtem (wątkiem) patriotycznym i religijnym.
4. Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 115)
5. Utwory powinny być starannie napisane (ciemnym, wyraźnym długopisem, na maszynie lub komputerze i z marginesami).
6. Prace powinny być złożone w trzech egzemplarzach.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 lub 2 utwory opatrzone godłem (pseudonimem literackim).
8. Do napisanych wierszy na osobnej kartce w kopercie należy podać rozwiązanie godła tj.: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, klasa i rodzaj szkoły (uczniowie), natomiast dorośli mają zaznaczyć wiek, telefon kontaktowy i email.
9. W przypadku gdy utwory przygotowywane będą pod kierunkiem nauczyciela należy podać jego imię i nazwisko.
10. Prace konkursowe należy nadesłać lub przekazać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, 39-332 Tuszów Narodowy 233 do dnia 26 października 2015 roku. Ogłoszenie wyników będzie połączone z obchodami Święta Niepodległości
w listopadzie br., o czym laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
11. Prace oceniane będą w kategoriach:
a/ uczniowie szkół podstawowych
b/ uczniowie gimnazjum
c/ uczniowie szkół średnich
d/ dorośli
przez komisję złożoną z nauczycieli – polonistów, bibliotekarzy
i literatów.
12. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody
i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
13. Nagrodzone prace będą publikowane.
14. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody
na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 883) podpisane przez uczestnika konkursu lub rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich.
15. Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej: www.bibliotekatuszow.pl


Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystywania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki i szkół we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 41,51,64,65).Wzór oświadczenia

Ja niżej podpisany…………………………………………………………….
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 883).……………………………………………Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym ogłasza IX edycję gminnego konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy
„Najpiękniejsza ilustracja książkowa”


Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych.
Konkurs trwał będzie w okresie: od 1 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r.
Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A-3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej) i mają ukazywać motyw z dowolnie przeczytanej książki. Do każdej pracy na jej odwrocie należy dołączyć informację zawierającą:
• autora i tytuł prezentowanej książki
• nazwisko i imię autora pracy konkursowej
• klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna
Do oceny będą brane pod uwagę tylko prace indywidualne, pomysłowe, starannie wykonane i oryginalne. Ocena nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasy I-III
• klasy IV-VI
Osobno ocenione zostaną prace klasy „0”.
Prace można przekazywać do 30-04-2015 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie N. lub Filii Bibliotecznych w Jaślanach, Maliniu, Ławnicy i Sarnowie. Powołana Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyzna nagrody rzeczowe nagrodzonym oraz wyróżnionym.
W Tygodniu Bibliotek 8 maja 2015 r., w czytelni GBP będzie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!Regulamin konkursu "Warto zobaczyć"

Edycja 2014 – Moja Ojczyzna

1. Celem konkursu jest zaprezentowanie ciekawych wydarzeń z życia Twojej rodziny i bliskich, wydarzeń związanych z przedstawionym w galerii miejscem, anegdot lub innych zabawnych historii mających miejsce w odległym czasie lub niedawno, a zapisało się to w historii z Twojego życia lub Twojej rodziny
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Tuszów Narodowy.
3. Założenia organizacyjne:
- formą pracy jest krótkie opowiadanie (max str. A4, czcionka Times New Roman, 12)
- należy wybrać 1-2 zdjęcia, które chcesz opisać, a są związane z życiem Twoim lub Twoich bliskich
- opowiadanie ma zawierać przeżycia Twoje lub Twoich bliskich, które związanie są z miejscem
przedstawionym na zdjęciu zamieszczonym w galerii (galeria dostępna na stronie
www.bibliotekatuszow.pl w zakładce: Drogowskaz historyczny)
- każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
►Imię i nazwisko
►Data urodzenia, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna
►Adres, email, kontakt telefoniczny
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane;
5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich opowiadań do powstania pokonkursowego biuletynu i prezentacji multimedialnej.
6. Ocena pracy i nagrody:
- prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora; - pod uwagę będzie brana: pomysłowość, oryginalność, stylistyka, barwność i bogate słownictwo - organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów;
- nagrodzone opowiadania zostaną udostępnione na stronie internetowej biblioteki
7. Terminarz nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 31 października 2014 r.
Na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym
39-332 Tuszów Narodowy 233
8. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej biblioteki http://bibliotekatuszow.pl/ w zakładce: konkursy , galeria konkursowa w zakładce: Historyczny drogowskaz, na profilu Facebook https://www.facebook.com/biblioteka.tuszownarodowy, pytania prosimy kierować pod nr telefonu 17 58 39 967

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2014 roku
w Gminnej Bibliotece w Tuszowie Narodowym.
REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU
„Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”
pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego


Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Parafię Rzymskokatolicką w Tuszowie Narodowym.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego i spoza województwa.
Tematyka utworów musi mieć związek z nurtem (wątkiem) patriotycznym i religijnym.
Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 115)
Utwory powinny być starannie napisane (ciemnym, wyraźnym długopisem, na maszynie lub komputerze i z marginesami).
Prace powinny być złożone w trzech egzemplarzach.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 lub 2 utwory opatrzone godłem (pseudonimem literackim).
Do napisanych wierszy na osobnej kartce w kopercie należy podać rozwiązanie godła tj. następujące informacje: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, klasa i rodzaj szkoły (uczniowie), natomiast dorośli mają zaznaczyć wiek i telefon kontaktowy.
W przypadku gdy utwory przygotowywane będą pod kierunkiem nauczyciela należy podać jego imię i nazwisko.
Prace konkursowe należy nadesłać lub przekazać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, 39-332 Tuszów Narodowy 233 do dnia 24 października 2014 roku. Ogłoszenie wyników będzie połączone z obchodami Święta Niepodległości w listopadzie br., o czym laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
Prace oceniane będą w kategoriach:

a/ uczniowie szkół podstawowych

b/ uczniowie gimnazjum

c/ uczniowie szkół średnich

d/ dorośli

przez komisję złożoną z nauczycieli – polonistów, bibliotekarzy i literatów.

Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Nagrodzone prace będą publikowane.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 883) podpisane przez uczestnika konkursu lub rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich.
Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej: www.bibliotekatuszow.pl

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystywania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki i szkół we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 41,51,64,65).strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 149854