Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”


1. Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym pod patronatem Wójta Gminy Tuszów Narodowy.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego i spoza województwa.
3. Tematyka utworów musi mieć związek z nurtem (wątkiem) patriotycznym i religijnym.
4. Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994
roku Nr 24 poz. 83, art. 115)
5. Utwory powinny być starannie napisane (ciemnym, wyraźnym długopisem, na
maszynie lub komputerze i z marginesami).
6. Prace powinny być złożone w trzech egzemplarzach.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 lub 2 utwory opatrzone godłem
(pseudonimem literackim). W przypadku większej ilości utworów pod uwagę brane są
dwa losowo wybrane.
8. Do napisanych wierszy na osobnej kartce należy podać rozwiązanie godła tj.:
 nazwisko i imię, miejsce zamieszkania,
 klasa i rodzaj szkoły, numer kontaktowy do szkoły (uczniowie)
 dodatkowo dorośli mają podać wiek, telefon kontaktowy lub email i adres.
9. W przypadku, gdy utwory przygotowywane będą pod kierunkiem nauczyciela, należy
podać jego imię i nazwisko.
10. Prace konkursowe należy nadesłać lub przekazać na adres: Gminna Biblioteka
Publiczna w Tuszowie Narodowym 39-332 Tuszów Narodowy 233 do dnia
24 października 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). O ogłoszeniu
wyników laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni poprzez strony
internetowe gminy i biblioteki, telefonicznie lub mailowo.
11. Prace oceniane będą w kategoriach:
a) uczniowie szkół podstawowych
b) uczniowie szkół średnich
c) dorośli
12. Laureatów wyłania trzyosobowa komisja złożona z nauczycieli, polonistów,
bibliotekarzy, literatów lub osób związanych z kulturą. Wiersze oceniane są w skali
punktowej od 1 do 5 punktów. Następnie punkty są sumowane i osoby, które zdobyły
największą ich liczbę, otrzymują kolejno nagrody lub wyróżnienia w każdej
z wymienionych kategorii wiekowych. Ilość przyznawanych nagród i wyróżnień
uzależniona jest od ilości uczestników oraz poziomu składanych prac.
13. Laureatom przyznawane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe oraz dyplomy (nagroda,
wyróżnienie i za udział).

Załączniki:
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości,
iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym
(Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

………….………………………
(data i podpis)

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.

……………………….………..
(data i podpis)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie
Narodowym (39-332 Tuszów Narodowy 233), na potrzeby konkursu „Strzeż mowy ojców,
strzeż ojców wiary”.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronie www.bibliotekatuszow.pl oraz portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie
obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

………………………….……….
(data i podpis)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Tuszowie Narodowym z siedzibą w Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów
Narodowy;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: karolina_dulik@op.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu;
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres zamieszkania, adres szkoły
5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane;
8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów;
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych;
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
14. Nagrodzone prace będą w przyszłości publikowane.
15. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych
osobowych*, zaświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem** oraz zgoda na
wykorzystanie wizerunku*** (załączniki do regulaminu). Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
922). Załącznik w formie papierowej można odebrać w GBP w Tuszowie Nar. lub
w formie elektronicznej pisząc na adres patrycja.krempa@gmail.com lub kopiując ze
strony www.bibliotekatuszow.pl lub pobierając ze strony www.tuszownarodowy.pl
16. Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej:
www.bibliotekatuszow.pl w zakładce: konkursy i w aktualnościach.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystywania do publikacji i promocji
konkursu lub biblioteki i szkół we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu
(na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.
z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 41,51,64,65).29.09.2022


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 273613