Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

Gminny konkurs o Generale Sikorskim - regulamin


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU O GEN. SIKORSKIM 2020/2021

1. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym i Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy.
3. Tematem konkursu jest życie i działalność gen. Wł. Sikorskiego, zaś hasło przewodnie to: „Na Tej ziemi urodził się gen. Wł. Sikorski”.
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
1) uczniowie klas IV-VI;
2) uczniowie klas VII – VIII.
5. Wszystkie prace mają być wykonane indywidualnie.
6. Zadaniem uczestników z pierwszej kategorii jest napisanie wiersza, nawiązującego do tematyki konkursu. Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz opatrzony godłem (pseudonimem). Utwory należy napisać komputerowo i przesłać na adres e-mailowy konkursu w formie pliku o formacie z rozszerzeniem .doc. lub .pdf. Jako nazwę pliku należy wpisać godło(pseudonim) oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń.
7. Zadaniem uczestników konkursu z drugiej kategorii jest stworzenie prezentacji multimedialnej, nawiązującej do tematyki konkursu. Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana w formacie z rozszerzeniem .pps. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje godło (pseudonim) oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych. Praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.
8. Do pliku z wierszem lub prezentacją należy dołączyć załącznik nr 1 (rozwiązanie godła) oraz załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych).
9. Prace konkursowe należy nadesłać na adres email: sikorski.konkurs@wp.pl do 7 maja 2021 r.
10. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów 14 maja 2021 r.
12. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów.

Zał. 1 
ROZWIĄZANIE GODŁA
Godło:
Imię i nazwisko:
Klasa:
Nazwa szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna:

Zał. 2 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Gminnego Konkursu o
gen. Sikorskim i akceptuję jego warunki.
WYRAŻENIE ZGODY
 Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
konkursowym, danych dotyczących wyników Gminnego Konkursu o gen.
Sikorskim przez Administratorów –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie
Narodowym i Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym w celu
przeprowadzenia konkursu, upublicznienia jego wyników (mojego imienia,
nazwiska, wizerunku, wyniku konkursu), np. prasa, strona www, facebook,
itp.). Udział w konkursie oznacza zgodę na publikowanie prac konkursowych.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:
wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona.

.............................................................................
(podpis uczestnika oraz rodzica/opiekuna
prawnego)14.04.2021


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 269187