Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

Regulamin Konkursu " „Opowiedz mi Dziadku, opowiedz mi Babciu…”


„Opowiedz mi Dziadku, opowiedz mi Babciu…” 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym. Konkurs polega na spisaniu wspomnień dziadków, rodziców, sąsiadów, znajomych, które będą dotyczyć ważnych, ciekawych wydarzeń, miejsc i osób z terenu gminy Tuszów Narodowy.

Cele konkursu:
– pielęgnowanie, rozwijanie i utrwalanie historycznej pamięci związanej z ważnymi wydarzeniami i miejscami i osobami z gminy Tuszów Narodowy,
– upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
– zacieśnianie więzi międzypokoleniowych,
- poszerzenie informacji i zbiorów dotyczących historii naszej Małej Ojczyzny i jej mieszkańców.
Zakres i tematyka:
• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tuszów Narodowy.
• Prace konkursowe w formie spisanych wspomnień, opowiadań, relacji, wywiadów, biografii powinny dotyczyć wydarzeń, osób miejsc związanych z gminą Tuszów Narodowy.
Wymagania techniczne:
• Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria techniczne: objętość do 6 stron A4; wyraźnie określone: osoba, miejsce, czas, wydarzenie, którego dotyczy praca; dodatkowo punktowane jest wzbogacenie pracy o dokumentację fotograficzną (zdjęcia stare, archiwalne, oryginały będą po zeskanowaniu zwracane).
• Praca powinna być zapisana w formie papierowej lub elektronicznej (płyta CD lub pendrive).
Termin nasyłania prac:
• Termin dostarczenia prac: do 22 października 2019 roku, adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, Tuszów Narodowy 233 lub do podległych jej Filii Bibliotecznych w Sarnowie, Ławnicy, Maliniu i Jaślanach.

• Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych (druk w załączniku) oraz karta zgłoszenia z następującymi danymi:
-imię i nazwisko ucznia,
-adres zamieszkania,
-numer telefonu.
-nazwisko osoby udzielającej informacje zawarte w tekście,
-nazwa szkoły, do której uczeń/uczestnik konkursu uczęszcza,
-imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.


Ocena prac:
• Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane przez Komisję Konkursową wyłonioną przez Organizatora.
• Podsumowanie Konkursu nastąpi do 11 listopada 2019 roku o czym będziemy informować telefonicznie lub drogą pocztową.
• Nadesłane prace nie będą zwracane autorom, zostaną zarchiwizowane w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym z możliwością wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, z siedzibą Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej. Pełna informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych w GBP Tuszów Narodowy zamieszczona jest w placówce biblioteki oraz na stronie www.bibliotekatuszow.pl w zakładce „RODO”.


Załącznik:
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………… oraz wykorzystanie wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu i celach promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym (Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
………….………………………
(data i podpis)(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………… oraz wykorzystanie wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu i celach promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym (Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
………….………………………
(data i podpis)(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………… oraz wykorzystanie wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu i celach promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym (Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie
………….………………………
(data i podpis)(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)10.10.2019


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 234350